پایگاه اطلاع رسانی گروه مـدیـریـت این پایگاه به منظور خدمت رسانی به محصلین ،محققین ،اساتید، مدیران و دیگر افراد همچنین دسترسی آسان به مطالب مورد نیاز افراد شروع به کار کرده است مجتبی عباس زاده جهرمی کارشناسی مدیریت صنعتی mojtaba_abaszadeh@yahoo.com شماره تماس: 9016 461 0937 http://info-modiriat.mihanblog.com 2018-02-18T23:48:22+01:00 text/html 2013-02-13T18:55:32+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک ملی ایران http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1886 <div align="center"><a href="http://www.bmi.ir/App_Themes/Fa/images/Chart/movie.swf"> </a><a href="http://www.bmi.ir/App_Themes/Fa/images/Chart/movie.swf"> <img src="http://www.bmi.ir/App_Themes/Fa/images/Chart/Chart.jpg" border="0" height="131" width="306"></a><br><br><p style="text-align:center;" align="center">برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; روی آن کلیک کنید<br></p><br></div> text/html 2013-02-13T18:54:56+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک انصار http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1885 <div class="masterpage-content"> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align:center;" align="center"> <img src="http://www.ansarbank.com/Assets/Data/userfiles/images/AssetsImages/chart.jpg" style="text-align: center;" height="183" width="302"></p><p style="text-align:center;" align="center"><br></p><p style="text-align:center;" align="center">برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید</p> </div> </div> text/html 2013-02-13T18:53:49+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی شرکت لیزینگ امید http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1884 <div align="center"><span class="content"><img alt="چارت سازمانی" src="http://www.omidleasing.ir/omidleasing_content/media/image/2012/09/192_orig.jpg" border="0" height="295" width="222"></span><br><span class="content"></span></div><div align="center"><span class="content"></span><br><span class="content"></span>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:52:19+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی شرکت پارس مسکن الوند http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1883 <div align="center"><span class="content"><p align="center"><img alt="" src="http://alvand.hic-iran.com/content/media/image/2009/04/1914_orig.jpg" border="0" height="181" width="330"></p></span></div><br><span class="content"><p align="center">برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید</p></span> text/html 2013-02-13T18:51:28+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک قرض الحسنه رسالت http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1882 <div align="center"><span id="ctl04_ctl05_ctl01_dlContents_ctl00_lblHTMLContent"><img alt="" src="http://rqbank.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/chart-new.jpg" height="178" width="252"></span><br><span id="ctl04_ctl05_ctl01_dlContents_ctl00_lblHTMLContent"></span><br><span id="ctl04_ctl05_ctl01_dlContents_ctl00_lblHTMLContent"></span>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:50:41+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک سامان http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1881 <div align="center"><span id="ContentLoader"><div class="textFormat"> <img src="http://www.sb24.com/images/sazmani.png" height="234" width="229"></div></span></div><br><div align="center"><span id="ContentLoader"></span><br></div><div align="center"><span id="ContentLoader"><div class="textFormat">برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید</div></span></div><br><span id="ContentLoader"><div class="textFormat"> </div></span> text/html 2013-02-13T18:50:05+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی پست بانک http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1880 <div align="center"><img alt="" src="http://www.postbank.ir/Uploads/TAPCHARTk.jpg" height="169" width="310"><br><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:48:58+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک دی http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1879 <div align="center"><img src="http://www.bank-day.ir/uploads/1_275_69_chart.JPG" alt="" height="174" width="226"><br><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:48:06+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک رفاه http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1878 <div align="center"><a href="http://www.refah-bank.ir/Portal/Upload/Modules/Contents/asset0/Chart-1391-01_Link.jpg"><img style="text-align: center;" alt="" src="http://www.refah-bank.ir/Portal/Uploads/Chart-1391-01.jpg" border="0" height="179" width="265"></a><br></div><div align="center"><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:46:30+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک حکمت ایرانیان http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1877 <div id="image-div" style="text-align: center;margin-bottom: 20px;"> <img class="slide" alt="تصویر مقاله" src="http://www.hibank24.com/image/journal/article?img_id=455138&amp;t=1360777247797" id="the_main_image" style="display: inline;" height="170" width="228"><br><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br> </div> text/html 2013-02-13T18:45:45+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک سپه http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1876 <div align="center"><img alt="" src="http://www.banksepah.ir/Uploads/sitemap3.jpg" usemap="#AutoMap1" border="0" height="195" width="340"><br><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:45:05+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک ملت http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1875 <div> <div align="center"><a title="برای بزرگتر دیدن نمودار سازمانی کلیک کنید - 1391" href="http://www.bankmellat.ir/3/Default/7/1/DefaultContentCenter/2/13/1/83.aspx" target="_blank"> <img src="http://www.bankmellat.ir/im.ashx?file=new_site/image/chart/chart_91-01_small.jpg&amp;w=0&amp;h=0" title="برای بزرگتر دیدن نمودار سازمانی کلیک کنید - 1391" alt="برای بزرگتر دیدن نمودار سازمانی کلیک کنید - 1391" style="margin: 1px;" border="0" height="178" width="331"></a><br></div><br><div align="center">برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br><a title="برای بزرگتر دیدن نمودار سازمانی کلیک کنید - 1391" href="http://www.bankmellat.ir/3/Default/7/1/DefaultContentCenter/2/13/1/83.aspx" target="_blank"> </a></div> </div> text/html 2013-02-13T18:43:49+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک صادرات ایران http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1874 <p align="center"><img src="http://www.bsi.ir/PortalData/Subsystems/StaticContent/uploads/Image/fa/general/sakhtar-sazmani-new.gif" style="border: 0px none;" height="264" width="221"></p><p align="center"><br></p><p align="center">برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید</p> text/html 2013-02-13T18:23:39+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک مسکن http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1873 <div align="center"><a href="http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/chart/topchart.pdf"><img alt="" src="http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/chart-2/chart/topchart.jpg" border="0" height="192" width="225"></a><br><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:18:52+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک گردشگری http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1872 <div align="center"><img id="MSOImageWebPart_WebPartWPQ2" src="http://www.tourismbank.ir/PublishingImages/image380.jpg" alt="" border="0" height="189" width="267"><br><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:06:37+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بانک توسعه و تعاون http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1871 <div align="center"><img alt="" src="http://www.ttbank.ir/content/get-file/file/26" usemap="#ImgMap0" height="203" width="236"><br><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:04:42+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بهزیستی کشور http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1870 <div align="center"><span id="_ctl0__ctl0_MainContent_SubMainContent_lblBody" class="PageBody"><a href="http://behzisti.ir/Images/QUpload/jpg/charsazmantweb.jpg" target="_blank"><img alt="نمودار تشکیلاتی سازمان بهزیستی کشور" src="http://www.behzisti.ir/Images/QUpload/jpg/charsazmantweb.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: -moz-use-text-color; margin: 1px;" height="150" width="212"></a><br></span><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:03:10+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی بازنشستگی کشوری http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1869 <div align="center"><img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Image1" src="http://www.cspfiran.com/Images/CspfChart.gif" style="border-width: 0px;" align="middle" height="203" width="210"><br><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T18:02:04+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی آموزش فنی و حرفه ای http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1868 <div align="center"><img alt="" src="http://www.irantvto.ir/uploads/11_33268.jpg" height="220" width="216"><br><br>شبرای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br><br></div> text/html 2013-02-13T17:57:12+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی شركت ملی گاز ایران http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1867 <div align="center"><span id="output"><span style="color: rgb(153, 0, 153); text-decoration: underline;"><img alt="برای مشاهده‌ی نمودار سازمانی شركت به صورت بزرگ و واضح‌تر بر روی تصویر کلیک نمائید." src="http://www.nigc.ir/images/F4/DCEFA864BF39BDBAB5A6AC.jpg" title="برای مشاهده‌ی نمودار سازمانی شركت به صورت بزرگ و واضح‌تر بر روی تصویر کلیک نمائید." border="2" height="138" hspace="5" vspace="5" width="207"></span></span><br><span id="output"><span style="color: rgb(153, 0, 153); text-decoration: underline;"></span></span><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br><br></div> text/html 2013-02-13T17:18:39+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1866 <br><div align="center"><span style="font-size: 11px; line-height: 18px;" class="content"><p style="font-size: 11px; line-height: 18px;"><br><img style="border-width: 0px; border-style: solid; border-color: -moz-use-text-color;" alt="چارت" src="https://www.ict.gov.ir/ictcontent/media//image/2011/08/3425_orig.gif" height="151" width="185"></p></span></div><div align="center">برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T17:12:01+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1865 <div align="center"><img alt="" src="http://www.behdasht.gov.ir/uploads/nahaee_29653.bmp" height="212" width="135"><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T17:09:01+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی مدیریت امور دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1864 <div class="cnp" align="center"><font face="Tahoma"><font color="#000000"><img alt="" src="http://www.modares.ac.ir/file/chart-modiriyate-daneshjoui.png?p=L3VwbG9hZHMvVEFSQklBVC9UQkxfUEFHRV9GSUxFL2NoYXJ0LW1vZGlyaXlhdGUtZGFuZXNoam91aS5wbmcuMzA1MTA1X1BBVEg-&amp;n=Y2hhcnQtbW9kaXJpeWF0ZS1kYW5lc2hqb3VpLnBuZw--" height="203" width="238"><br><br></font></font>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T17:06:42+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی وزارت صنعت معدن و تجارت http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1863 <div align="center"><a href="http://mimt.gov.ir/parameters/mim.gov/uploads/7009/File/mainchart.jpg"><img alt="" src="http://mimt.gov.ir/parameters/mim.gov/uploads/7009/Image/chart12%282%29.jpg" height="179" width="202"></a><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T17:03:08+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی ثبت و احوال http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1862 <div align="center"><span id="ctl03_ctl03_ctl00_dlContents_ctl00_lblHTMLContent"><img alt="" src="http://www.sabteahval.ir/Upload/modules/Contents/asset0/chart21.png" usemap="#Map2" border="0" height="174" width="232"><br><br></span>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T12:07:38+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی وزارت راه و شهر سازی http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1861 <div class="Summary" align="center"><img alt="نمودار سازمانی وزارت راه و شهرسازی" src="http://www.mrud.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=b47c05b7-46d2-4aae-90fe-7a743d25cd03" height="186" width="236"><br><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-02-13T12:06:46+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی وزارت بازرگانی http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1860 <div> <div> <div> <div> <div> <div align="center"><img alt="" src="http://afd.moc.gov.ir/uploads/chart_vezarat_375.JPG" height="235" width="243"><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div> </div> </div> </div> </div> </div> text/html 2013-02-13T12:06:04+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1859 <span class="content"><p style="text-align: center"><img alt="چارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" src="http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2011/09/17850_orig.JPG" height="186" border="0" width="329"></p><p style="text-align: center">برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید</p></span> text/html 2013-02-13T12:04:38+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی شرکت مخابرات استان فارس http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1858 <span id="ctl10_lblContent"><p align="center"><img alt="" src="http://www.shiraztel.co.ir/Portal/channels/FcKUploadedFiles/fa/770/Images/chart1.jpg" height="235" width="208"></p><p align="center">برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید</p> </span> text/html 2013-02-13T12:04:05+01:00 info-modiriat.mihanblog.com چارت سازمانی اداره کل تربیت بدنی http://info-modiriat.mihanblog.com/post/1857 <div align="center"><img alt="Chart.JPG" src="http://www.msrt.ir/sites/USO/SiteAssets/DocLib14/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%83%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C/Chart.JPG" style="margin: 5px;" height="192" width="261"><br>برای دیدن چارت سازمانی&nbsp; به ادامه مطلب بروید<br></div>